ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανάπτυξη και κερδοφορία στο επίκεντρο της δραστηριότητας του Ομίλου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη τόσο των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας για ανάπτυξη και κερδοφορία, όσο και την ικανοποίηση και πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους σχετικά με το περιβάλλον διοίκησης και ελέγχου της.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας ‘ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.’ ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί από διάφορους Νόμους, όπως ο ν.3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», ο οποίος ορίζει τις έννοιες και επιβάλλει την ύπαρξη εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τη σύνταξη κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ν.3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπου επιβάλλεται η σύσταση επιτροπής ελέγχου, ο ν.3873/2010 «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπαση ανωνύμων εταιρειών», που υπογραμμίζει την υποχρέωση περίληψης της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και σημειώνει τα κύρια σημεία που πρέπει αυτή να περιλαμβάνει.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ